امروز ﺳﻪشنبه 13 خرداد 1399

نحوه تنظیم حق فنی بر اساس تغییرات جدید اعلام شده توسط انجمن داروسازان ایران درنرم افزار دلفین

نحوه تنظیم حق فنی بر اساس تغییرات جدید اعلام شده توسط انجمن داروسازان ایران درنرم افزار دلفین

متن نامه انجمن 

گزینه تعیین حق فنی را کلیک نمایید 

برای تعیین حق فنی نسخه مقادیر را مطابق شکل وارد نمایید 

برای تعیین حق فنی OTCمقادیر را مطابق شکل وارد نمایید