امروز جمعه 04 مهر 1399

سامانه خوابگاه های دانشجویی

این سامانه جزو نرم افزارهای دانشگاهی  نماد بوده و امکان مدیریت خوابگاه را به طور کامل در اختیار دانشگاه قرار می دهد 

گروه محصول :
دانشگاهی
برگشت
نسخه آزمایشی نرم افزار :