امروز چهارشنبه 30 مهر 1399

نرم افزار مدیریت داروخانه (شارپ)

پس از بازنگـری هـای متعدد نرم افـزار های مختلف، از جمله نرم افـزار ایمن افـزار (نسخه 5/8 و نسخه هـای قبلی)، كه در بیش از 2500 داروخـانه نصب و در حال استفـاده مـی باشد، مجدداً طـراحـی و تولید شده است. در طراحی نرم افزار نسخه شارپ ایمن افزار، با بهره گیری از نقطه نظـرات مثبت داروخـانه داران، صـاحب نظـران، و تحقیقات مستمر كارشناسان با تجربه، مشكلات داروخانه ها با روش هـای بسیار كـاربردی حل شده است. 
 


گروه محصول :
پزشکی - داروخانه
برگشت
نسخه آزمایشی نرم افزار :