امروز چهارشنبه 30 مهر 1399

ثبت نام

مراحل ثبت نام

مشخصات مشتری

اطلاعات تماس مشتری

اطلاعات پرسنل-تماس

تائید اطلاعات (ثبت نهایی)

مرحله بعد
مرحله قبل
مشخصات مشتری
وضعیت حقوقی
نوع مشتری
نام مشتری
استان
شهر
آدرس
توضیحات
اطلاعات تماس مشتری

((از جدول زیر برای ثبت اطلاعات تماس اسفاده کنید))
ثبت اطلاعات
# نوع ارتباط مقدار توضیحات
افزودن
ویرایش
اطلاعات پرسنل

ثبت اطلاعات (پرسنل)
# نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی پست سازمانی راهبر
توضیحات
افزودن
ویرایش
((از جدول زیر برای ثبت اطلاعات تماس اسفاده کنید))
ثبت اطلاعات (تماس پرسنل)
# پرسنل نوع ارتباط مقدار توضیحات
افزودن
ویرایش
تائید و ثبت اطلاعات
مشخصات مشتری
وضعیت حقوقی
نوع مشتری
نام مشتری
استان
شهر
آدرس
توضیحات
اطلاعات تماس مشتری
# نوع ارتباط مقدار توضیحات
اطلاعات پرسنل
# نام نام خانوادگی مدرک تحصیلی پست سازمانی راهبر سیستم توضیحات
اطلاعات تماس پرسنل
# نام پرسنل نوع ارتباط مقدار توضیحات

مرحله بعد
مرحله قبل

لطفا صبر کنید...